"KLON" BABIMOST - strona nieoficjalna

Strona klubowa
 • Wyniki ostatniej kolejki:
 • TKKF "CHYNOWIANKA" Zielona Góra - "BIZON" Wilkowo 2:2
 • "DRZONKOWIANKA" Racula - "SOKÓŁ" Dąbrówka Wlkp 1:1
 • "MEDYK" Cibórz - "SPARTA" Nietkowice 1:1
 • "KLON" Babimost - "VICTORIA" Szczaniec 5:3
 • "MEWA" Cigacice - "ZENIT" Ługów 6:2
 • "ZJEDNOCZENI" Lubrza - "RAKOVIA" Raków 9:3
 •        

Logowanie

Losowa galeria

LKS \"KLON\" Babimost - TS Przylep 14.07.2010
Ładowanie...

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 148, wczoraj: 302
ogółem: 1 367 771

statystyki szczegółowe

Odtwarzacz

Statut LKS "KLON"

 

STATUT

LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO

„KLON” w BABIMOŚCIE

(TEKST JEDNOLITY)

 

ROZDZIAŁ I

 

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: LUDOWY KLUB SPORTOWY „KLON” w Babimoście                / w skrócie LKS „KLON”/ i dalej zwane jest Klubem.

§ 2 

Terenem działania /Klubu/jest obszar województwa lubuskiego a siedzibą miasto Babimost.

§ 3 

1.      Klub posiada osobowość prawną.

2.      Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu.

§ 4 

1.      Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania. 

§ 5 

Klub używa godła, flagi i barw Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. 

§ 6 

Klub używa pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych oraz wydaje komunikaty                              z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

§ 7 

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków.

Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

§ 8 

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadząc działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, oraz młodzieży, oraz niniejszym statutem. 

 

ROZDZIAŁ II

 Cele i środki działania 

§  9

1.      Celem Klubu jest: krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną           i sport.

2.      Klub realizuje swoje cele przez:

a)      Współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi                w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu.

b)      Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej                    i międzynarodowej.

c)      Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.

d)     Prowadzenie działalności szkoleniowej.

e)      Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.

ROZDZIAŁ III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klub.
 2. Klub posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.

§ 11 

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkiem wspierającym Klub może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca  pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład         w działalność i rozwój Klubu.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Klubu.

§ 12 

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a.       biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu ,

b.      brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła i barw klubowych,

c.       zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu oraz oceniać ich działalność,

d.      otrzymywać od władz Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań,

e.       korzystać z urządzeń Klubu,

f.          korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej.

g.    uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu 

§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a.       brania udziału w działalności Klubu i w realizacji jego celów,

b.      uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

c.       przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu,

d.      regularnego opłacania składek.

§ 14 

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Klubu.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 15 

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Klubu złożonej na ręce Zarządu,
  2.  wykluczenia przez Zarząd:

-   z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,

-   z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień             i uchwał władz Klubu,

-   ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Klubu.

  1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

2.      Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Klubie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 ROZDZIAŁ IV

Władza Klubu

Władzami Klubu są:

  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.

§ 16 

 1. Władze Klubu wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 17 

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania  w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 18 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

Walne Zebranie Członków

§ 19 

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a.       z własnej inicjatywy,

b.      na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c.       na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.

6.      Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty   zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a.       określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,

b.      uchwalanie zmian statutu,

c.       wybór i odwoływanie wszystkich władz Klubu,

d.      udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e.       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,

f.       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g.      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,

h.      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i.        podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.

Zarząd

§ 21 

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Klub na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, sekretarza i skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

a.       kierowanie bieżącą pracą Klubu,

b.      realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c.       zarządzanie majątkiem Klubu,

d.      planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e.       reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f.       przyjmowanie i wykluczanie członków Klubu,

g.      zwoływanie Walnego Zebrania,

h.      ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat.

 Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 24 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a.       kontrola całokształtu działalności Klubu,

b.      ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c.       składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Klubu i Zarządu Klubu,

d.      wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e.       wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu        w razie jego bezczynności,

f.       wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V.

 

Majątek i gospodarka finansowa

§ 25 

 1. Źródłami powstania majątku Klubu są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
  4. dochody z działalności gospodarczej w całości służących realizacji celów statutowych
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu.
 3. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 26 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, przy czym jednym z nich musi być prezes lub sekretarz Klubu.

 

Rozdział VI.

 

Postanowienia końcowe

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28 

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.

Statut niniejszy został przyjęty i zatwierdzony przez Walne Zebranie  w dniu 17 stycznia 2009 r. Każda strona statutu została ponumerowana.

                                                                                

SEKRETARZ LKS „KLON”

PREZES LKS „KLON”

 

 

Stanisław Golusik

Jolanta Bordulak

 

 

 

 

Skarbnik LKS „KLON”

Członek Zarządu

 

 

Grzegorz Ryczek

Wiesław Pajchrowski

 

 

 

 

Członek Zarządu

 

 

 

Marcin Fabiś

 

 

 

      

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Reklama

Buttony

Ostatnie spotkanie

 "KLON" Babimost "VICTORIA" Szczaniec
"KLON" Babimost 5:3 "VICTORIA" Szczaniec
2018-11-11, 14:00:00
    relacja »

Najbliższe spotkanie

"OBRA" Zbąszyń "KLON" Babimost
mecz towarzyski
"OBRA" Zbąszyń   "KLON" Babimost
2019-03-02, 15:00:00

Wyniki

Ostatnia kolejka 13
TKKF "CHYNOWIANKA" Zielona Góra 2:2 "BIZON" Wilkowo
"DRZONKOWIANKA" Racula 1:1 "SOKÓŁ" Dąbrówka Wlkp
"MEDYK" Cibórz 1:1 "SPARTA" Nietkowice
"KLON" Babimost 5:3 "VICTORIA" Szczaniec
"MEWA" Cigacice 6:2 "ZENIT" Ługów
"ZJEDNOCZENI" Lubrza 9:3 "RAKOVIA" Raków

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 14